Ravi Belagere Photo Gallery

ambrish-31

Buy Ravi Belagere Books online

Comments

Add a comment
  • Praveen V Gudi on 2012-Feb-23 10:25:49 Praveen V Gudi said

    £Á£ÀÄ gÀ« ¨É¼ÀUÉgÉ CªÀgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À aPÀÌA¢£À¢AzÀ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÁAiÀiï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ zÉÆqÀتÀ£ÁzÉ, CzÀjAzÀ¯Éà fêÀ£ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀµÀÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ. £À£Àß ªÀÄ£É EgÀĪÀ ZÀAzÀæ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ°èAiÉÄà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ EvÀÄÛ. «±ÉõÀªÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ CA§jõÀ CªÀgÀ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ C©üªÀiÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ¨É¼ÀUÉgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤.

Facebook comments

Photo info

Random image